نقش مؤلفه‌های آموزشی در تبیین خودکارآمدی کارآفرینانه‌ی دانشجویان (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

چکیده

خودکارآمدی کارآفرینانه یکی از مهم‌ترین بنیان‌های درگیر شدن در فعالیت‌های کارآفرینی است. از این‌رو، بسیاری از مراکز و مؤسسات آموزش عالی در جهت افزایش سطح خودکارآمدی کارآفرینانه‌ی دانشجویان تلاش‌های فراوانی انجام داده‌اند. طی این مدت مشخص شده است که مؤلفه‌های آموزشی می‌توانند رابطه‌ی بین آموزش‌های کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه‌ی دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهند. بر این پایه، هدف این پژوهش بررسی نقش مؤلفه‌های آموزشی در تبیین خودکارآمدی کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه بود که به شیوه‌ی میدانی انجام شد. ابزار اندازه‌گیری متغیرها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان موضوعی در گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه که صاحب اثر در این زمینه بودند، تأیید شد و پایایی آن نیز از راه محاسبه‌ی تتای ترتیبی (88/0 – 74/0 =θ) مورد پذیرش قرار گرفت.  داده‌ها در محیط نرم‌افزار SPSSWin20  و R تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های حاصل از مقایسه‌ی میانگین (آزمون من‌ویتنی) نشان داد که بین سطح خودکارآمدی دانشجویانی که در دوره‌های آموزش کارآفرینی شرکت کرده بودند و آنهایی که شرکت نکرده بودند تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنین، بین کیفیت مؤلفه‌های آموزشی و درک از خودکارآمدی کارآفرینانه‌ی دانشجویان رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در نهایت، یافته‌های تحلیل رگرسیون ترتیبی گویای آن بود که 27.1 درصد از واریانس خودکارآمدی کارآفرینانه‌ی دانشجویان توسط مؤلفه‌های آموزشی مورد بررسی، تبیین می‌شود (10/27 =R2 مک‌ فادن).

کلیدواژه‌ها