راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نگارش مقاله

 

مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی مقالات در زمینه‌های مرتبط با کشاورزی، دامپروری، آموزش و ترویج کشاورزی، مکانیزاسیون در کشاورزی،  علوم و صنایع غذایی و کارآفرینی عمومی در راستای اهداف مجله، که به زبان فارسی نوشته شده و برای اولین بار منتشر می‌شوند را می‌پذیرد. رعایت دقیق راهنمای زیر در تدوین مقاله به عنوان یکی از شرایط قرار گیری آن در فرآیند داوری محسوب می‌شود.

 

ساختار مقاله

ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

1) عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند. عنوان باید بالای صفحه چکیده ذکر گردد.

2) هر مقاله باید دارای یک فایل حاوی مشخصات مقاله شامل عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌ (گان)، مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره  تلفن و فاکس و پست الکترونیکی باشد.

3) چکیده فارسی چکیده باید به صورت مجموعه‌ای فشرده و گویا از مقاله با تاکید بر روش کار و نتایج و بدون اشاره به فرمول، شکل یا مرجع تنظیم شده باشد و تعداد کلمات آن نباید از 250 کلمه تجاوز نماید و تمام آن در یک صفحه A4  باشد .

4) واژه‌های کلیدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورده شود (واژه‌هایی که در عنوان تکرار نشده باشند).

5)عنوان و چکیده انگلیسی

     عنوان مقاله و چکیده (Abstract) به زبان انگلیسی، باید متناظر با چکیده فارسی باشد. پس از چکیده انگلیسی نیز بین سه تا پنج کلمه به عنوان واژه‌های کلیدی (Keywords) گنجانده شود. چکیده انگلیسی در انتهای مقاله بعد از فهرست منابع آورده شود. (درج چکیده انگلیسی اجباری است).

6) مقدمه باید شامل طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه به‌طور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

 7) مواد و روش‌ها شامل وسائل کار، طرح آماری، نحوه داده‌سازی و شیوه اجرای پژوهش باید مشخص و روشن بیان شود.

8) نتایج و بحث شامل درج یافته‌های تحقیق، بحث مستدل (با مرجع) و نتیجه‌گیری خواهد بود. نتایج و بحث با هم تدوین گردد. شکل‌ها و جدول‌ها در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشند، داده‌های جدول نباید به‌صورت منحنی یا نمودار (به‌استثنای نقشه) تکرار شوند.

9) نتیجه گیری کلی: نتیجه کلی مهمترین یافته تحقیق  در یک پاراگراف آورده شود.

10) در صورت ضرورت، تشکر و قدردانی از موسسات و افراد زیر عنوان “سپاسگزاری” قبل از منابع آورده شود.

11) کل منابع به زبان انگلیسی و به‌ترتیب حروف الفبا نام‌خانوادگی نویسندگان و نام سازمان‌ها است.

12) منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

الف) کتاب تالیف شده در ایران:

1. Parsapajouh, D. 1994. Wood technology. TehranUniv. Press, 404p. (In Persian)

ب) کتاب به لاتین (رجوع به کل صفحه)

1. Holik, H. 2006. Handbook of paper and board. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 506p.

ج) کتاب به لاتین (صفحه‌های مورد استفاده)

1. Nyland, R.D. 1996. Silviculture, Concepts and applications. Mc Graw-Hill international edition, New York, Pp: 501-553.

13) برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده (گان) مجزا هستند (مانند مقاله در همایش‌ها)، این موارد شامل نام نویسنده‌ (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، شماره صفحات، نام نویسنده‌ (گان) (ادیتورها) کتاب، نام کتاب، ناشر و محل انتشار است.

1. Yang, C. and Tao, V. 2005. Distributed geospatial information service. P 113-130, In: S. Rana and J. Sharma (eds), Frontiers of geographic information technology, Springer, London.

14) چگونگی استناد در متن و تنظیم منابع

     کلیه منابع مورد استفاده اعم از فارسی و لاتین در پایان مقاله به زبان انگلیسی برگردانده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی  اولین نگارنده مرتب ‌شوند. در انتهای منابع فارسی عبارت (In Farsi) قید ‌شود. در ارجاع به منابع باید تا جای ممکن از نام بردن افراد در شروع جمله خودداری و منابع در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شوند مانند (Mohsenin, 1986). برای جداسازی منابع در انتهای جمله از ویرگول- نقطه ";" استفاده می‌شود مانند:

(Smith, 1999; Samuel et al., 2008; Smith & Samuel, 2009). چنانچه در شروع جمله به منبعی استناد شود به صورت نام (سال) انجام ‌می‌گیرد و اسامی فارسی نیز باید به لاتین و سال شمسی به میلادی برگردان شوند. نحوه ارجاع به منابع دارای یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده که در ابتدای جمله قرار می‌گیرند به ترتیب به صورت:

 Smith (1999)،  Smith &  Samuel (2009) و Samuel et al. (2008) انجام ‌شود. منابع با نام مکرر، از سال انتشار قدیم با اولویت به ترتیب یک نگارنده، دو نگارنده، و چند نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گرفتن حرف اول نگارندگان دوم به بعد از قدیم به جدید مرتب می‌شوند. منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان باید با حروف a، b، c ...، پس از عدد سال در پرانتز، از هم متمایز شوند. ذکر منابع بی‌نام و غیر قابل دسترسی مجاز نمی‌باشد. روز و ماه باز یابی یک سند در منابع الکترونیکی که صرفا در تارنماها موجودند باید در تنظیم آن سند قید گردد (مانند 2008  Retrieved September 3 ) نام مجلات علمی باید به صورت کامل و با قلم کج (Italic) ذکر شوند. تنها، حرف اول عنوان و زیرشاخه‌های عنوان، بزرگ و بقیه حروف کوچک نوشته می‌شوند. چگونگی تنظیم اسناد در نمونه مثال‌های زیر ارائه شده است:

 نمونه تنظیم کتاب‌ها (با ویرایش‌های بعدی و سه نگارنده)

Gail, L. C.Clarence, W. J. & Douglas, D. Southgate. Jr.(2001), Agricultural economics and agribusiness, (8th ed.). New Jersy: John Wiley & Sons. Inc., US.

 

نمونه تنظیم یک مقاله یا یک فصل در یک کتاب ویراسته(Edited book)

Jones, G. E., & Garforth, C. H. (1997). The history, development and the future of agricultural extension. In B. E. Swanson, R. P. Bentz, & A. J. Sofranko (Eds.), Improving agricultural extension: A reference manual (pp. 3–12). Rome: FAO.

 

نمونه تنظیم یک مقاله از یک مجله با شماره صفحه مستقل در هر شماره

Hedjazi, Y., Rezaee, R., & Zamani, N. (2006). Factors affecting the use of ICTs by Iranian agriculture extension specialists. Journal of Extension Systems22(1), 1–15.

نمونه تنظیم یک مقاله در مجله برخط(On-line)

Hazell, P. (2007), Transformations in agriculture and their implications for rural development, Electronic Journal of Agricultural and Development Economics, 4(1), pp. 47-65 ,Retrieved June 12 2009, from http://ideas.repec.org/a/fao/tejade/v4y2007i1p47-65.html

 

نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site)یک دانشگاه یا اداره دولتییا سازمان بین المللی همراه با نام نگارنده

Badripour, H. (2004). Country pasture/forage resource profiles, Islamic Republic of Iran. Retrieved July 1 2007, from http://www. fao.org/ ag/ AGP /AGPC /doc/ Counprof/ Iran/ Iran. htm

 نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتی یا سازمان بین المللی بدون نام نگارنده

Food and Agriculture Organization. (2000). Biodiversity: Agricultural biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009, from http:// www. fao. org/ biodiversity.

 

نمونه تنظیم سند یک رساله‌ دکتری

Movahed Mohammadi, H. (2002). Role of internet information network and web in the educational and research activities of postgraduate students of selectedagricultural colleges in Iran. Ph.D. dissertation, University of of Tehran, Iran.

 

نمونه تنظیم یک سند از یک کنفرانس

Hautzer, H.J., Helbig, R., & G.W., Schiefer, )1997(. Computer -based information and report system for the support of agricultural extension presentation of a prototype, In: Kure H., Thysen I., and Kristensen AR.( eds). Proceedings of  first European conference for information technology in agriculture, 15-18 June 1997.: The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark, pp 23-26.

 

15) اسامی علمی (جنس و گونه، گیاهان، جانوران) در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایپ شوند و نام مصنف برای اولین بار و در جلوی آن در داخل پرانتز  نوشته شود.

16) عنوان و اطلاعات هر یک از شکل‌ها و جدول‌ها به دو صورت فارسی و انگلیسی نوشته شوند. عناوین جدول‌ها در بالا و عناوین شکل‌ها در زیر با فرمت وسط‌چین نوشته شود. از کشیدن هر گونه خط عمودی در جدول خودداری شود. درجدول­ها و شکل­ها، واحدهای ویژگی­های مورد مطالعه درسیستم بین­المللی (SI) ودرداخل پرانتز و به انگلیسی نوشته شود. از اعداد انگلیسی در محورهای افقی و عمودی در شکل‌ها استفاده شود. از به‌کار بردن عنوان‌هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آنها با عنوان “شکل” درج شوند.

  17) متن مقاله باید به صورت تک ستونی با فاصله خطوط 5/1 و با رعایت حاشیه 5/2 سانتی‌متر از لبه‌ها، تایپ شده باشد و حداکثر در 15 صفحه و با نیم سانتی متر تورفتگی در شروع پاراگراف ها باشد. تایپ مقالات در نرم‌افزار   MS Word انجام ‌شود. لطفا جداول و تصاویر را نیز در متن مقاله بیاورید و نیاز به بارگذاری فایل مجزا نمی باشد. هرجدول یا شکل بلافاصله پس از ارجاع به آن در متن، آورده شود.

اندازه قلم بخش های مختلف مقاله به صورت زیر است:

چکیده فارسی و انگلیسی: B Nazanin  و Times New Romans با اندازه 11

کلمات کلیدی:B Nazanin  و Times New Romans با اندازه 11

متن مقاله: قلم B Nazanin و با اندازه 12

عنوان مقاله: B Titr پررنگ (Bold) و با اندازه 12

عنوان های فرعی: B Nazanin پررنگ (Bold ) و با اندازه 12

عنوان جدول­ها و شکل­ها: B Nazanin پررنگ (Bold) و با اندازه 10

کلمه­ها داخل جدول­ها و پاورقی: B Nazanin و با اندازه 10

اعداد داخل جدول­ها:  Times New Romanو با اندازه 10

منابع: Times New Roman و با اندازه 11

18) ممکن است برای چاپ، شکل‌ها کوچکتر شوند، بنابراین نوشته‌ها و اعداد روی شکل‌ها باید درشت و کاملاَ خوانا باشد.

19) عکس‌ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

20) مسئول مکاتبه هر مقاله لازم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال مشخص گردد. لذا هر گونه مسئولیتی در رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه‌کننده  است و فرم مخصوص را تکمیل نمایند.

21) دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد و دکترا لازم است قبل از ارسال مقاله هماهنگی و مشاوره لازم در خصوص مقاله را با استاد راهنما حتماً به عمل آورند.  

  22) این نشریه همچنین گزارش‌های کوتاه علمی و فنی که تاکنون چاپ نشده را پس از اعلام نظر داور تخصصی و تایید هیات تحریریه به‌عنوان Technical report علمی جهت چاپ پذیرش می‌نماید. این قبیل گزارش‌ها در 3 تا 5  صفحه قابل چاپ خواهد بود (به‌همراه عنوان چکیده ها و منابع علمی)، در ضمن ساختار کلی گزارش‌های کوتاه علمی همانند یک مقاله کامل می‌باشد.

23) پژوهشگران محترم حتما قبل از ارسال مقاله زمینه ها و اهداف مورد نظر نشریه را مطالعه و مد نظر قرار دهند.

 

 فایل راهنمای نگارش مقاله دانلود فایل
فایل تعهد نامه دانلود فایل