اهداف و چشم انداز

اهداف 

انتشار مطالب  علمی با رویکرد کارآفرینی، اشتغال، تعاونی و نوآوری در بخش کشاورزی
انتشار دستاورد ها و نتایج تحقیقات کشاورزی
توسعه علمی و ترویج دانش تخصصی در بخش کشاورزی

 

زمینه ها

  • کشاورزی
  • دامپروری
  • آموزش و ترویج کشاورزی
  • مکانیزاسیون در کشاورزی
  • علوم و صنایع غذایی
  • کارآفرینی عمومی
  • سایر مباحث مرتبط با کارآفرینی