تبیین وضعیت نگرش دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به ادامه تحصیل در رشته‌های کشاورزی (مورد مطالعه: اهواز و ملاثانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشجوی مقطع دکتری ترویج کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

آموزش و پرورش نیروی انسانی یکی از ارکان بنیادین و مهم در رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و سیاسی به­ شمار می ­رود و داشتن انگیزه برای یادگیری این نیروی انسانی بسیار با اهمیت است، انگیزش عامل درونی است که فرد را از درون به فعالیت واداشته و منبعث از نیازهای فرد است. با توجه به این­که انتخاب رشته­ ی تحصیلی از مهم ­ترین مسائلی است که در دوره­ ی متوسطه مطرح می ­شود و این انتخاب به منزله ­ی نوعی سرمایه­ گذاری برای فعالیت­های اجتماعی و هم­چنین اشتغال نیروی کار محسوب می­ شود، در پژوهش حاضر هدف اصلی این است که تا چه میزان دانش­ آموزان دختر دبیرستانی در شهرهای اهواز و ملاثانی به ادامه تحصیل در رشته ­های کشاورزی تمایل دارند؟ پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت داده ‏ها کمی و از نظر نحوه جمع ‏آوری داده ‏ها توصیفی-پیمایشی می‏ باشد. جامعه آماری این پژوهش را دانش ‏آموزان دختر سال اول و سال چهارم (رشته ‏های تجربی و ریاضی) مقطع متوسطه‏ ی دبیرستان‏ های حضرت فاطمه(س) شهر ملاثانی و حضرت زهرا(س) شهر اهواز در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد292 نفر تشکیل می‏‎دهند که با استفاده از جدول نمونه‏ گیری کرجسی و مورگان (1970)، تعداد 169 نفر به ­عنوان نمونه آماری تعیین شدند. در نمونه ­گیری از روش طبقه‏ای متناسب با حجم طبقه ‏ها استفاده گردید.  ابزار جمع ‏آوری داده ‏ها پرسشنامه ­ای محقق ساخت بوده که داده‏ ها با استفاده از نرم افزار spssversion20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها