پدیدارشناسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه‌داران در تأسیس کسب و کار، دلایل موفقیت وضعف دراین حرفه (مطالعه موردی گلخانه‌داران اصفهان وخوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

هدف از این پژوهش درک تجربیات گلخانه ­دارانی است که در شرایط واقعی اقدام به راه­ اندازی یک کسب و کارکرده­ اند. به این منظور سوال پژوهش به این صورت مطرح شد که: گلخانه­داران در طی فرایند کسب و کار چه تجاربی کسب کرده ­اند و دلایل موفقیت و ضعف در راه ­اندازی این کسب وکار چه بوده است؟. جامعه مورد مطالعه شامل گلخانه­ دارانی بوده است که درسال 96-87 اقدام به راه اندازی یک کسب و کار کرده ­اند و در ضمن تجربیات خود را بیان و توصیف نموده اند. برای انتخاب این افراد از نمونه ­گیری مبتنی بر هدف استفاده شده (10گلخانه دار شامل 5 نفر مرد و 2 نفر زن). سپس داده­های مورد مطالعه به صورت انفرادی نیمه ساختارمند (به مدت 30دقیقه) در محدوده زمانی سال1396-1395جمع ­آوری شدند. یافته­ ها تجزیه و تحلیل شده و با استفاده از روش کلایزی در پنج مفهوم اساسی طبقه بندی شدند. این مفاهیم عبارتند ازسخت و طاقت­ فرسا بودن راه­اندازی، بالا بودن هزینه و نیاز به سرمایه کافی، فشار و استرس روانی و اجتماعی، میزان ریسک ­پذیری، نگرش و مهارت و افزایش اعتماد به نفس و موفقیت گلخانه ­داران.

کلیدواژه‌ها