کلیدواژه‌ها = قالی‏بافی
بازنمایی دانش بومی زنان روستایی شهرستان هفتکل در زمینه قالی بافی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 77-90

مسلم سواری؛ زینب همتیان لرکی