بازنمایی دانش بومی زنان روستایی شهرستان هفتکل در زمینه قالی بافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. ملاثانی، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی،‌ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

هدف کلی این پژوهش بازنمایی دانش بومی زنان روستایی شهرستان هفتکل در زمینه قالی بافی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی بود. جامعه‏آماری تحقیق شامل اعضای با تجربه در زمینه فعالیت قالی‏بافی با سابقه بیش­تر از 10 سال بودند. با استفاده روش نمونه‏گیری گلوله برفی (ارجاع زنجیره‏ای) 12 نفر برای مطالعه انتخاب شدند که معیار تعداد نمونه‏ها اشباع نظری بود. در این پژوهش مفاهیم قالی‏بافی و ابزارآلات تهیه آن از دیدگاه افراد مورد مطالعه بررسی شد. هم­چنین مزایا و مشکلات قالی‏بافی در این منطقه شناسایی شد و انگیزه آنان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این در مطالعه حاضر دانش بومی افراد مطالعه شده در زمینه تهیه نخ ریسی استخراج گردید و در نهایت به نقش و اهمیت قالی‏بافی در زندگی و معیشت آنان پرداخته شد. در واقع در این پژوهش با استفاده از یک پارادایم کیفی سعی شد دانش بومی زنان روستایی شهرستان هفتکل را در زمینه قالی بافی بازنمایی کند. 

کلیدواژه‌ها