تعیین عوامل موثر بر عدم تمایل به کاربرد سموم شیمیایی در گلخانه‌های صیفی شهرستان بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 مربی دانشگاه هرمزگان

3 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

استفاده بی­ر‌ویه از آفت‌کش‌ها به یکی از مشکلات اصلی بهداشت عمومی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. مقاله حاضر با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به­عنوان مبانی نظری تحقیق، نیت و رفتار گلخانه‌داران در رابطه با عدم مصرف سموم آفت‌کش را در استان هرمزگان بررسی نمود. نمونه تحقیق، 110 نفر از گلخانه‌داران شهرستان بندرعباس بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت انجام شد. در مطالعه پیش آزمون، پس از تهیه پرسشنامه و تأیید روایی صوری آن توسط متخصصان امر، پایایی آن از طریق محاسبه مقادیر آلفا کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق مورد تایید قرار گرفت (61/0 تا 95/0). نتایج تحقیق نشان داد، نیت گلخانه‌داران در رابطه با عدم مصرف سموم آفت‌کش به­طور معنی‌داری توسط متغیر نگرش تبیین می‌شود. در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق، در رابطه با اثرات مخرب مصرف سموم آفت‌کش‌ها پیشنهاد می‌شود، مسئولان از طریق تدارک برنامه‌های آموزشی برای گلخانه‌داران، ضمن آگاه نمودن گلخانه‌داران از رفتارهای نامناسب آن‌ها و ارائه راهکارهای ساده و عملی برای آن‌ها، نیت آن‌ها را برای انجام رفتارهای مناسب ارتقا بخشند، در واقع از این طریق نوعی خودپاداشی و انگیزه درونی در گلخانه‌داران به وجود می‌آید و باعث تشویق گلخانه‌داران به انجام رفتارهای مناسب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها