فراتحلیل عوامل موثر بر تمایل جوانان روستایی به مهاجرت به شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکتری گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

مهاجرت جوانان روستایی به شهر در کنار افزایش میانگین سنی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی مشکلاتی هستند که آینده نیروی انسانی شاغل به کشاورزی در روستاها را با چالش مواجه می‌کنند. جوانـان روسـتایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسـانی، بخـش عظیمـی از جمعیـت و نیـروی کار جامعه روسـتایی را تشـکیل می‌دهند و به‌عنوان بـازوی کار در بهبود وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی خانواده‌های روسـتایی نقش ارزنده‌ای دارنـد و سرمایه‌هایی بالقـوه در راسـتای دگرگونـی روسـتاها از وضعیـت نامطلـوب موجـود بـه وضعیـت مطلـوب تلقـی می‌شوند. مطالعه حاضر به­دنبال بررسی عوامل اثرگذار بر تمایل جوانان روستایی به مهاجرت به شهر بود. در این تحقیق از روش فراتحلیل استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را 41 مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات داخلی تشکیل دادند. نتایج فراتحلیل نشان داد در کل 20 عامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی به مهاجرت به شهر شناسایی شد. مهم‌ترین عوامل بر اساس فراوانی متغیرها عبارتند از وجود امکانات رفاهی، بهداشتی و تفریحی بیش­تر در شهر (با فراوانی 25)، یافتن شغل مناسب در شهر (با فراوانی 18)، دستیابی به درآمد بیش­تر در شهر (با فراوانی 17) ، بالا بودن دستمزدها در شهر نسبت به روستا (با فراوانی 16) و داشتن تحصیلات بالا و دانشگاهی (با فراوانی 14) تشکیل دادند.

کلیدواژه‌ها