بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر میزان کاربردی بودن دروس پایه در دانشگاه کارآفرین در بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی- مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

رشد و توسعه هر کشور مبتنی بر پرورش و رشد نیروهای توانا، کارآمد و کارآفرین است که لازمه آن آموزش­های کارآفرینی در مراکز آمورش عالی است مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی می­ توانند به ­عنوان یک دانشگاه کارآفرین نقش تعیین­ کننده در پرورش این افراد داشته باشند. از طرفی برای بالابردن رشد و توسعه آموزش در مراکز علمی کاربردی کشاورزی نیازمند بالابردن کیفیت و کمیت آموزش می ­باشد و برای بالابردن کمیت و کیفیت آموزش عالی در مراکز علمی کاربردی کشاورزی نیازمند افزایش میزان کاربردی بودن دروس، بالابردن رضایت دانشجو، بالابردن جذابیت مطالب، ارائه دروس جدید و کاربردی در زمینه­ های مختلف و ارائه الگوی تدریس مناسب و... می­ باشد که هدف اصلی مطالعه بررسی میزان کاربردی بودن دروس پایه در در مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی می­ باشد. این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی است که با استفاده از یک پیمایش میدانی انجام شده است جامعه آماری این تحقیق دانشجویان سال آخر رشته­ های کشاورزی با گرایش­ های کاردانی حرفه­ای فرآوروده ­های بیولوزیک، کاردانی حرفه­ ای گیاه­پزشکی، کاردانی حرفه ­ای علوم دام- تکثیر و پرورش آبزیان زینیتی، کاردانی فنی باغبانی  گیاهان دارویی و کاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزی در سال 97-96 به تعداد (120= N) نمونه­­­های آماری (90= n) که به روش نمونه­گیری طبقه ­ای تصادفی انتخاب شده­ اند. در این مطالعه از روش کتابخانه ­ای برای جمع­ آوری پیشنه پژوهش استفاده و از ابزار پرسشنامه برای جمع ­آوری داده ­ها استفاده شد داده ها با استفاده از آمار استنباطی (آزمون T و تجریه و تحلیل واریانس (ANOVA) و آزمون همبستگی و با نرم افزار Spss مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. عمده ­ترین یافته ­های تحقیق عبارتند از تفاوت بین دیدگاه دانشجویان در ارتباط با میزان کاربردی بودن دروس پایه و هم­چنین در دیدگاه دانشجویان در ارتباط با شیوه ارائه مطالب نظری و رشته تحصیلی وجود دارد و راه­کاریی  نظیر اختصاصی کردن دروس پایه برای هر رشته اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها