تأثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر بهبود کارآیی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان اسلام آبادغرب استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آموزش کشاورزی

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی

چکیده

هدف این پژوهش توصیفی- همبستگی تأثیر دوره ­های آموزش ضمن خدمت بر بهبود کارآیی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان اسلام آبادغرب استان کرمانشاه می­‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب(105=N)، بودند که تعداد 84 نفر از آن ها با استفاده از جدول نمونه­‌گیری کرجسی و مورگان و روش نمونه­‌گیری تصادفی­ ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه­‌ی محقق ساخت‌ه­ای بود که به منظور برآورد پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته ­شد. میزان این ضریب 88/0 محاسبه گردید که میزان قابل قبولی به شمار می‌­آید. روایی شکلی و محتوایی پرسشنامه نیز توسط پانلی از متخصصان سنجش و اندازه گیری و نیز کارکنان صفی و ستادی جهاد کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. بر اساس یافته­‌ها کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب در حرفه­‌ی خود از کارآیی متوسط روبه بالایی برخوردارند هم چنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر با استفاده از نرم­‌افزار AMOS نشان داد متغیر دوره‌­های آموزش ضمن خدمت(55/0=β)، بیش­‌ترین تأثیر  را بر بهبود کارآیی کارکنان داراست. پس از آن نیز متغیرهایی چون میزان مطالعه در زمینه تخصصی(20/0=β)، رضایت ­شغلی(19/0=β) و اعتماد به نفس (16/0=β) به ترتیب دارای بیش‌ترین تأثیر  گذاری بر بهبود کارآیی کارکنان می‌باشند. از این رو ، توجه به نیازهای آموزشی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و بهبود کیفیت دوره‌­های آموزشی ضمن­‌خدمت از طریق تطبیق مواد و محتوای آموزشی با نیازهای آموزشی آن­ها جهت افزایش کارآیی کارکنان، ضروری به نظر می‌­رسد.

کلیدواژه‌ها