تحلیلی بر دیدگاه زنان روستایی در مورد اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعاونی‌های زنان روستایی شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشجوی دوره دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

در مطالعه حاضر به بررسی دیدگاه زنان روستایی در مورد اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی در تعاونی‌­های زنان روستایی شهرستان ارومیه پرداخته شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی می­‌باشد که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل 265 نفر از زنان روستایی عضو تعاونی‌­ها در سطح شهرستان ارومیه بودند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 1۵۲ برآورد و با استفاده از روش نمونه‌­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود. برای تایید روایی پرسشنامه از نظر متخصصان بهره گرفته شد و به کمک یک مطالعه پیش راهنما و محاسبه ضریب آلفا کرونباخ (۷۶/۰=α) پایایی آن تایید شد. نتایج به دست آمده نشان داد، فناوری ارتباطات و اطلاعات در دستیابی به توانمندی­‌هایی همچون قدرت تاثیرگذاری، حق تصمیم‌گیری، کنترل زندگی، احساس ارزش داشتن و دسترسی به منابع چندان با اهمیت نبوده است. همچنین، دیدگاه زنان عضو تعاونی­‌های روستایی در مورد تاثیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بر توانمندسازی آنان بر اساس متغیرهای سن، تحصیلات و میزان سابقه عضویت آنها در تعاونی‌­های زنان روستایی متفاوت بوده است.

کلیدواژه‌ها