بررسی عوامل مؤثر بر نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال‌زایی (مطالعه موردی؛ کشاورزان شهرستان تنکابن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال‌زایی بود. روش شناسی این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری تحقیق، کلیه کشاورزان شهرستان تنکابن می باشد (400N=). بر اساس فرمول کوکران 234 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و پایایی آن نیز با انجام پیش‌آزمون از طریق تکمیل 30 پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت که ضرایب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف بین 79/0 تا 93/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS/18 صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و آموزشی و اطلاعاتی با نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال‌زایی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99 درصد وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و آموزشی- اطلاعاتی 65 درصد از میزان واریانس متغیر وابسته (نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال‌زایی) را تبیین می‌نماید 

کلیدواژه‌ها