شناسایی ابعاد و ارزیابی پایداری در دانشگاه‌های کشاورزی و منابع طبیعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

علاقه­‌ی دانشگاه‌­ها برای دستیابی به پایداری به عنوان هدف توسعه پایدار، بدون شناخت ابعاد و ارزیابی مداوم پایداری بر پایه‌­ی شاخص های مناسب و متناسب با شرایط دانشگاه‌­ها میسر نخواهد شد. تنها زمانی می­‌توان فعالیت‏‌های دانشگاهی را در مسیر درست به سوی پایداری هدایت کرد که مدیران و رهبران دانشگاهی ابعاد توسعه پایدار را به خوبی شناخته باشند و برنامه‌­­ریزی درست، جامع، و دقیقی بر پایه­ی آن ابعاد برای دانشگاه ترسیم نمایند. بر این پایه، هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و ارزیابی پایداری در دانشگاه­‌های کشاورزی و منابع طبیعی به منظور نهادینه­‌سازی پایداری در ساختار دانشگاهی بود. ابزار اندازه‌­گیری این پژوهش پرسشنامه­‌ای محقق ساخت بود. اعتبار ابزار اندازه‌­گیری به وسیله­‌ی اعتبار ظاهری، محتوایی، و سازه و پایایی پرسشنامه نیز با انجام پیش­ آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (α = 0/79) تایید شد. داده­‌های آماری با استفاده از نرم­افزارهای SPSSWin20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­‌ها نشان دادند که سطح پایداری در دانشگاه‌­های مورد بررسی در سطح پایینی قرار دارد. همچنین، تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که نه عامل ترکیب توسعه پایدار در برنامه درسی، ظرفیت‌­سازی اقتصادی، حفاظت زیست‌­محیطی، بهره­‏‌وری انرژی، همکاری و مشارکت، ظرفیت‌سازی اجتماعی، انتشارات و تولیدات، و بهداشت و سلامت ابعاد توسعه پایدار در دانشگاه را تبیین می­‌کنند. این نه بعد در مجموع 459/83 درصد از کل واریانس توسعه پایدار در دانشگاه‌‏های کشاورزی و منابع طبیعی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها