بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در بین زنان روستایی استان کردستان

نویسنده

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

امروزه همه صاحب‏نظران بر اهمیت این مسئله واقف هستند که توسعه روستایی یکی از اولویت‌‏های مهم برنامه‎ کلان توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه است اما جهت نیل به آن تکیه بر یک استراتژی ساده کافی نیست در این میان توسعه کارآفرینی در اشکال و زمینه‏‌های مختلف در مناطق وستایی بر محوریت انسان به عنوان منبع اصلی توسعه دلالت دارد در این راستا این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در بین زنان روستایی استان کردستان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای تعاونی‏‌های صنایع دستی در استان کردستان بود (140N= ). در این تحقیق به شیوه سرشماری برای تمامی اعضا پرسشنامه ارسال گردید که در نهایت 129 پرسشنامه توسط آنان تکمیل و عودت داده شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‌‏ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد (7/0α>). تجزیه و تحلیل داده‏‌ها به‌‏وسیله نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعضای تعاونی‏‌های صنایع دستی اطلاعات مناسبی نسبت به کارکردهای بخش تعاون ندارند. علاوه بر این، نتایج اولویت‌‏بندی مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در تعاونی‏‌های صنایع دستی نشان داد که عوامل «محیط سیاسی حمایت کننده» و «تأخیر در زمان بازپرداخت وام‏‌ها» بیشترین تأثیر را دارد. همچنین، نتایج تحلیل عاملی عوامل تاثیرگذار بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی را در عامل‌های مهارتی- ارتباطی، عوامل حمایتی و نوآوری طبقه‌بندی کرد.  

کلیدواژه‌ها