عوامل موثر بر میزان کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا همدان

چکیده

تحقیق توصیفی حاضر از نوع علی- مقایسه ای است که داده های آن به شیوه پیمایشی گردآوری شده اند. جامعه آماری را 550 تن از دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در همه مقاطع تحصیلی تشکیل دادند 220 تن از آنان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به‌عنوان نمونه آماری و با روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن بر پایه نظرسنجی از متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بین دامنه 85/0 تا 87/0 محاسبه شد. به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم‌افزارهای SPSS  و LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های فناوری، مهارت‌های خاص کارآفرینی، مهارت های مالی و اقتصادی و مهارت‌های مدیریت کسب و کار از نظر دانشجویان بیشتر مورد نیاز می باشد. نتایج رگرسیون با استفاده از نرم افزار PLS نشان داد که 80 درصد از عوامل مؤثر بر میزان کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا توسط متغیرهای میزان مهارت های مدیریت کسب و کار، میزان مهارتهای ارتباطی، میزان مهارتهای فناوری و میزان مهارتهای اقتصادی تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها