دیدگاه متولیان اقتصادی با تاکید بر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان ایذه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی محیط زیست، مؤسسه آموزش عالی مهر البرز

2 استادیار گروه مهندسی محیط زیست، مؤسسه آموزش عالی مهر البرز

3 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

4 استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه امیر کبیر

چکیده

هدف از این تحقیق دیدگاه متولیان اقتصادی با تاکید بر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کارآفرینی در شهرستان ایذه است. از جمله‌ اقدامات‌ لازم بـرای بـه‌کارگیری ابزار کارآفرینی در سطح کلان، بسترسازی اجتماعی و اقتصادی  است. شناخت بسترهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه و زیرمجموعه‌های آنها می‌تواند، ما را در سطح کلان به سوی بستر اجتماعی پویا و هدایت کند. این تحقیق از لحاظ هدف کمی از مطالعات مقطعی و تبیینی است. روش مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات در تحقیقات کمی پیمایشی است.  که ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه 28 سوالی خودساخته ای است که روایی توسط خبرگان و اساتید تائید و پایایی آن به میزان 91/0 بدست آمد. از نرم افزار Spss22 برای تجزیه و تحلیل داده های توصیفی و استنباطی به همراه آزمون های آماری مرتبط استفاده شد. نتایج حاصله از پژوهش نشان داد که بین تورم بالا و نرخ بیکاری مزمن، عدم استفاده صحیح از منابع مالی، ترس از متفاوت عمل کردن و ضعف در کارهای تیمی با توسعه کارآفرینی در شهرستان ایذه رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد و از بین این چهار عامل، قوی‌ترین عامل تاثیرگذار عدم استفاده صحیح از منابع مالی و پس از آن ترس از متفاوت عمل کردن می‌باشد.   

کلیدواژه‌ها