واکاوی تأثیر آموز‌ش‌های فنی حرفه‌ای بر اشتغال روستائیان شهرستان اسلام آباد غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

هدف پژوهش توصیفی  همبستگی حاضر واکاوی تأثیر آموزش­­های فنی و حرفه­ای بر اشتغال روستائیان شهرستان اسلام آباد غرب می­باشد. جامعه آماری مورد مطالعه را تمامی روستاییان شرکت کننده در دوره­های آموزشی فنی و حرفه­ای کشاورزی در شهرستان اسلام آباد غرب در طی سال­های 1394-1390(630=N)، تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه­گیری کرجسی و مورگان(1970)، 242 نفر تعیین و از روش نمونه­گیری تصادفی­ ساده، استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بود. یافته­ها حاکی از آن است که به طور کلی آموز­های فنی و حرفه­ای به میزان متوسطی بر اشتغال روستائیان شهرستان اسلام آباد غرب تأثیر داشته است (میانگین 6/3 از 5 و انحراف­معیار=4/1). نتایج همچنین نشان داد که بین وضعیت اشتغال شرکت کنندگان در دوره­های آموزشی فنی و حرفه­ای با غیر شرکت کنندگان از نظر اشتغال تفاوت معناداری وجود دارد و شرکت کنندگان در دوره­های آموزشی فنی و حرفه­ای بیش­تر از سایر افراد که در دوره­های آموزشی فوق شرکت نکرده­اند، موفق به کسب شغل می­شوند. نتایج رگرسیون چند متغیر به روش گام به گام نشان داد که 60 درصد تغییرات متغیر وابسته(اشتغال مهارت آموزان روستایی شرکت کننده در دوره­های آموزشی فنی و حرفه­ای) توسط چهار متغیر سابقه کار، درآمد، میزان تحصیلات و میزان برخورداری مهارت آموزان از خصیصه­های کارآفرینانه(مانند اعتماد به نفس و...) تبیین می­شود.

کلیدواژه‌ها