سنجش کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن (موردمطالعه: شهرستان ابهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی مقطع دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

امروزه کارآفرینی نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی، نوآوری و اشتغال‌زایی شناخته شده است. تعاونی‌های کارآفرین را می‌توان یکی از ابزارهای گسترش فرصت‌های اشتغال و افزایش سطح درآمد کشاورزان به شمار آورد. هدف این تحقیق سنجش کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان ابهر و عوامل مؤثر بر آن بود. این تحقیق، از نوع مطالعات توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه مدیران تعاونی‌های کشاورزی فعال شهرستان ابهر و روستاهای این شهرستان در سال 1393 بودند (210=N). 78 نفر از مدیران با استفاده از رابطه کوکران به عنوان نمونه تحقیق تعیین و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط پانلی از اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان، اصلاح و تائید شد. پایایی پرسشنامه  با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ بین 73/0  - 83/0  به دست آمد. یافته‌های تحقیق نشان داد که کارآفرینی سازمانی با نمره کل 35/3 و با انحراف معیار 67/0 (در مقیاس طیف لیکرت 5 سطحی) در سطح بالاتر از متوسط بود. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی به روش گام‌به‌گام نشان داد متغیرهای مشکل ارائه وثیقه در ادارات مربوطه جهت دریافت اعتبارات، پائین بودن سطح سواد هیئت‌مدیره و اعضاء و ارائه مشاوره‌های تخصصی جهت توجیه و ارزیابی اقتصادی فعالیت‌ها حدود 39 درصد از تغییرات کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها