پدیدارشناسی دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشکده کشاورزی بوعلی سینا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تصور یا دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی­سینا از کارآفرینی است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی از نوع پدیده­­شناسی توصیفی استفاده خواهد شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان کشاورزی دانشکده دانشگاه بوعلی­سینا بوده است. نمونه­­گیری به روش مبتنی بر هدف و با استفاده از روش تصادفی هدفمند بود. جمع­آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق انجام ­گردید. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل داده­ها بر حسب میزان تکرار موضوعات استفاده شده و یافته­های به دست آمده شامل بررسی دیدگاه­های دانشجویان در خصوص کارآفرینی می­باشد. روایی یافته­ها با روش­های تطبیق توسط اعضاء و بررسی همکار تضمین شده، اعتبارپذیری تحقیق، از طریق هم­خوانی و سازگاری بین واقعیت­های مورد نظر شرکت­کنندگان و یافته­های پژوهش، انتقال­پذیری، به وسیله توصیف و تشریح کامل شرایط و زمینه­های محیطی، ارائه جزییات کامل از فرایند پژوهش و تأمین پایگاهی از اطلاعات جهت قضاوت و تصمیم­گیری، قابلیت اطمینان، از شیوه توصیف و تشریح دقیق شرایط، پدیده­ها و زمینه در حال تغییر، تهیه مسیر ردیابی و حسابرسی، ارائه جزئیات گردآوری و تحلیل داده­ها و تأییدپذیری توسط تأیید توسط همتایان، منطق رسیدن به استنتاج­ها و تفسیرها از داده­ها انجام گردید. استنباط دانشجویان از کارآفرینی، مشتمل بر، ایجاد زمینه­ها و فرصت­های شغلی توسط افراد خلاق؛ نوآوری، خلاقیت و ریسک­پذیری و شناسایی و به کارگیری فرصت­های بالقوه و استفاده کارا و اثربخش از منابع بود. عوامل تأثیرگذار بر دیدگاه و نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی در زمینه کارآفرینی، شامل، بازدید از بنگاه­های کسب و کار کارآفرینانه؛ برقراری ارتباط با مراکز رشد و کارآفرینی؛ حمایت­ها و مشوق‏ها؛ ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه به ویژه جوامع علمی کشور باشد. تأثیر نوع دیدگاه و تصور دانشجویان از کارآفرینی بر توسعه یا عدم گسترش کارآفرینی، همانا، وجود این اندیشه غلبه داشت که تصور و دیدگاه مثبت موجب توسعه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها