طراحی مدل توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی و تحلیل استراتژیک وضعیت کارآفرینی (مورد مطالعه: مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه علمی کاربردی جهاد، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

2 دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و کارشناس پژوهش مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

چکیده

امروزه بر خلاف گذشته، بازارهای سطح جهان با تغییرات روزانه و حتی لحظه به لحظه نیازهای جوامع بشری روبرو هستند و سازمان های آموزشی که عامل اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص هستند، برای جا نماندن از تغییرات سریع و بقا و رشد در این بازارها باید به سرعت و با هدف­گذاری های درست حرکت کنند. یکی از اهداف نوین مراکز آموزشی، توسعه فعالیت­های کارآفرینانه است. از طرفی وجود مدل توسعه کارآفرینی باعث می شود که اقدامات صورت گرفته براساس برنامه­ریزی و نگرش همه­جانبه صورت پذیرد. وجود آمار بالای بیکاری مخصوصاً در رشته­های کشاورزی لزوم اهمیت به توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی به عنوان یکی از متولیان اصلی آموزش کشاورزی در کشور را دوچندان می کند. بنابراین هدف تحقیق حاضر طراحی مدل توسعه کارآفرینی مراکز آموزش کشاورزی با استفاده از مرور سیستماتیک منابع و استخراج مؤلفه­های تاثیر گذار بود. همچنین این تحقیق به دنبال تحلیل استراتژیک وضعیت توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی بود. برای این منظور از تعداد 30 نفر از دانشجویان شرکت کننده در طرح های کارآفرینی و اساتید ایشان در چهار حوزه نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت­های توسعه کارآفرینی مصاحبه به عمل آمد. در نهایت نتایج تحقیق حاضر در دو قسمت مدل پیشنهادی توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش عالی و همچنین استراتژی­های توسعه کارآفرینی مبتنی بر مدل SWOT ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها