بررسی سازه‌های مؤثر بر تمایل دانشجویان به خوداشتغالی: کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

خوداشتغالی در بخش کشاورزی یک راه مهم به منظور برون رفت از معضل بیکاری می‌باشد. بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی سازه‌‌های مؤثر بر تمایل دانشجویان کشاورزی نسبت به خوداشتغالی بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان بودند و از روش نمونه‌گیری تصادفی برای انتخاب نمونه مورد مطالعه بهره گرفته شد. تعداد 304 پرسشنامه از نمونه مورد مطالعه جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابـزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود که روایی صوری آن به کمک صاحب‌نظران تأیید شد. برای تأیید پایایی پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد (70/0 تا 88/0) بود. نتایج پژوهش حاکی از همبستگی مثبت و معنی‌دار بین متغیرهای نگرش، هنجار ذهنی، هنجار اخلاقی، کنترل رفتاری درک شده و هویت فردی با متغیر تمایل نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی بود. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد، متغیرهای نگرش‌، هنجار اخلاقی، کنترل رفتاری درک شده و هویت فردی دارای تأثیر مستقیم مثبت و معنی‌داری بر متغیر تمایل نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی می‌باشند. در مجموع این متغیرها قادرند، 84 درصد از تغییرپذیری متغیر تمایل نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی را پیش‌بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها