شناسایی موانع تحقیق و نوآوری از دیدگاه اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

شناسایی موانع انجام پژوهش از ضروریات ارتقای فعالیت­های پژوهشی می­باشد به همین منظور پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع تحقیق و نوآوری از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان بود (83 نفر). ابزار اصلی برای گردآوری داده­ها پرسشنامه­ای محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات و پیشنهادهای جمعی از اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین تأیید گردید و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (79 درصد) بررسی شد. یافته­ های حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که از دیدگاه اعضای هیأت علمی مورد مطالعه، مجموعه­ای از عوامل اعم از موانع اداری- مدیریتی، مسائل مربوط به سیاست­گذاری در زمینه تحقیقات و نوآوری، مسائل مالی و زیرساختی، مشکلات فردی و فرهنگی و در نهایت مشکلات مربوط به قانون گذاری در زمینه انجام پژوهش و نوآوری، بر مسیر انجام فعالیت­های پژوهشی و ایجاد نوآوری تأثیر گذارند. رتبه­بندی عوامل استخراج شده به وسیله تحلیل عاملی نیز نشان داد که از بین عوامل مستخرج سه اولویت نخست به موانع عوامل قانون­گذاری، اداری- مدیریتی و مالی- زیرساختی اختصاص دارد. در نهایت بر اساس عمده ترین نتایج پژوهش به مدیران و برنامه­ریزان دانشگاه پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها