تأثیر ابعاد دانش بازار بر خلق فرصت‌های کارآفرینانه (مطالعه موردی شرکت‌های کارآفرینی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد دانش بازار بر خلق فرصت های کار آفرینانه در شرکت های کار آفرینی شهر تهران بود، جامعه آماری این پژوهش را مدیران شرکت های کار آفرینی شهر تهران تشکیل می دادند. در کل 210 نفر از مدیراین این شرکتها در آزمون این پژوهش شرکت کردند. روش تحقیق بصورت پیمانی- توصیفی بود که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. که روایی آن بصورت صوری و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن بوسیله آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحلیل از معادلات ساختاری و نرم افزار Amos24 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دانش بازار در ابعاد شناسایی بازار مناسب، آگاهی از روند عرضه و تقاضا و آگاهی از تکنولوژی بازار بر خلق فرصتهای کارآفرینانه تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها