بررسی رابطه تعهد سازمانی با گرایش کارآفرینانه در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

امروزه توجه به عواملی که موجب افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان‌ها می‎‌شوند، همواره شایان توجه بوده است. به نظر می­رسد یکی از عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره­ای، نگرش سازمانی است که می­تواند نقش قابل ملاحظه­ای را در ایجاد تمایل و عدم تمایل به کارآفرینی در شرکت­ها ایفا کند.از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه تعهد سازمانی با گرایش کارآفرینانه در شرکت­های خدمات مشاوره­ای استان گلستان است. روش اجرای تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان مراکز خدمات مشاوری شهرستان گلستان به تعداد 150نفر می باشد. حجم  نمونه آماری 110 نفر براساس جدول مورگان انتخاب شده است. با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. برای سنجش گرایش کارآفرینانه از پرسشنامه استاندارد دس و لامکین و تعهدسازمانی از پرسشنامه استاندارد آلن و می یر با استفاده  شده است. نتایج به­دست آمده نشان داد که بین مولفه نواوری با تعهد هنجاری رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین تعهد عاطفی با خطرپدیری رابطه معناداری وجود دارد. و در نهایت بین تعهد سازمانی و گرایش کارآفرینانه رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها