تحلیل عملکرد مدیریت نوین روستایی با رویکرد حکمرانی خوب (مورد مطالعه: دهیاری‎های بخش مرکزی، شهرستان ایوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی پایدار و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

مدیریت، مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت را از وضع موجود به سوی وضع مطلوب کنترل می‌کند. بر این اساس توجه به ساختار مدیریت در جوامع روستایی یکی از موضوعات اساسی در تحلیل مسائل روستایی کشور است. رویکردهای مختلفی در زمینه مدیریت روستایی وجود دارد که یکی از جدیدترین و مهمترین آنها، حکمروایی مطلوب و خوب روستایی می‌باشد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت موجود مدیریت محلی روستاها به لحاظ عملکرد با شاخصهای 8 گانه حکمروایی مطلوب است. برای این منظـور از روش‌شناسی توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و پژوهش میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق یازده روستای دهستان های نبوت و سراب شهرستان ایوان می‌باشد که 122 نفر به صورت تصادفی ساده مطالعه شده‌اند. نتایج بررسی وضعیت عملکرد مدیران روستایی در شاخص های هشتگانه حکمرانی خوب روستایی نشان می دهد، در بین هشت شاخص مورد بررسی میانگین چهار شاخص مشارکت، پاسخگویی، شفاف بودن و عدالت بیشتر از میانگین مبنا بوده است و میانگین چهار شاخص کارآیی، قانون‎ مداری، مسئولیت‎ پذیری، اجماع‌پذیری از میانگین مبنا کمتر بوده است. منفی شدن شاخص انحراف از میانگین اکثر شاخصهای مذکور، ضعف عملکرد دهیاری‎ها در اکثر شاخصهای حکمرانی خوب را از دیدگاه پاسخگویان نشان می‌دهد.         

کلیدواژه‌ها