بررسی عوامل موثر بر تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به استفاده از یادگیری الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تمایل دانشجویان به استفاده از یادگیری الکترونیکی و به روش پیمایش انجام گردید. جامعه ­ی آماری این پژوهش 260 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ­ای 152 نفری از آن­ها برای تحقیق به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در ایـن راسـتا از پیمایـش، کـه در زیرمجموعـه تحقیقـات توصیفـی قـرار دارد اسـتفاده گردیـد. جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام شد. روایی پرسشنامه مورد استفاده از سوی گروهی از متخصصان بررسی و تایید شد و برای تعیین میزان پایایی بخش­های مختلف پرسشنامه، از ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده شد (80/0 تا 92/0). بـرای تعییـن عامل هـای موثـر بـر تمایل از مـدل معادلـه های سـاختاری با اسـتفاده از نـرم افـزار AMOS20 اسـتفاده شـد. یافته ­ها نشان داد، متغیرهای موانع زیرساختی و تجهیزاتی و درک رفتار دیگران عوامل مرتبط در رابطه با با پیش­بینی تمایل دانشجویان می ­باشند، این متغیرها در مجموع قادر بودند، 84% از تمایل دانشجویان نسبت به استفاده از یادگیری الکترونیکی را تبیین کنند. در پایان پیشنهادهایی به منظور بهبود خدمات ­رسانی یادگیری الکترونیک و افزایش تمایل دانشجویان در استفاده از خدمات یادگیری الکترونیک ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها