واکاوی تأثیر ویژگی های کارآفرینی اعضای شرکت‌های خدمات مشاوره ای کشاورزی بر روحیه کارآفرینی آنان (مطالعه موردی: شهرستان های همدان و ملایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی همدان، همدان، ایران

2 دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

از راهکارهایی که در روند اشتغال­ زایی جوامع اهمیت فراوانی دارد، توسعه کارآفرینی است که در صورت شناسایی ابعاد و زمینه­ های آن می­ تواند به­ طور مؤثری به پیش­برد اهداف توسعه پایدار کشاورزی کمک کند. از آنجا که در ایران و طبق قانون، شرکت­ های فنی، مهندسی و خدمات مشاوره­ ای کشاورزی متولی اصلی امور مربوط به کشاورزی در روستاها و سایر مناطق کشور شده­ اند، در این مقاله سعی شده است، تأثیر ویژگی­ های کارآفرینی اعضای این شرکت­ ها بر تمایل آن­ها به کارآفرینی، مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرند. برای این منظور از روش پیمایشی استفاده شد و داده­ ها با کمک پرسشنامه و مصاحبه جمع­ آوری شد. برای تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار اعضاء هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی­ سینا قرار گرفت و با توجه به این­که، از پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شده است، پایایی آن تأیید شد. جامعه آماری تحقیق شامل 50 نفر اعضای شرکت­های فنی، مهندسی و خدمات مشاوره ­ای کشاورزی در شهرستان همدان و ملایر بوده است که به صورت تمام ­شماری انجام گردیده است. برای تحلیل اطلاعات، از دو روش آمار توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات و تحلیلی از جمله: ضرایب همبستگی و تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم ­افزار SPSS/22 استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که بین سن، جنسیت، میزان تحصیلات و سابقه کار افراد مورد مطالعه و روحیه کارآفرینی آن­ها رابطه معنی ­داری وجود ندارد و نیز بین روحیه کارآفرینی و برخی خصلت­ های مربوط به کارآفرینی نظیر اعتماد به نفس، شجاعت در کار، روحیه کار گروهی، انگیزه و ابتکار، رقابت ­پذیری، قانون ­مداری و نظم، خودیاری، ریسک ­پذیری و علاقه ­مندی به شغل رابطه معنی ­داری وجود دارد.   

کلیدواژه‌ها