مؤلفه‌های برنامه درسی و روحیه کارآفرینی دانشجویان: مطالعه‌ی مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

فرآیندهای یاددهی و یادگیری به عنوان قلب فعالیت‌های آموزشی نقشی غیر قابل انکار در توسعه‌ی توانمندی‌های فکری و عملی دانشجویان (شامل توانمندی‌های کارآفرینانه) بازی می‌کند. از سوی دیگر، یادگیری در محیط‌های آموزشی تابعی از مجموعه‌ی مؤلفه‌های برنامه‌ی درسی است. این بدان معنی است که صلاحیت‌های دانش‌آموختگان تنها بر اساس یکی از مؤلفه‌های برنامه‌ی درسی تبیین نمی‌شود بلکه برآیندی از تمام آن مؤلفه‌ها است. مع‌العسف، پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی نقش برنامه‌ی درسی بر صلاحیت‌های دانشجویان (از جمله شایستگی‌های کارآفرینانه‌ی آنان) تنها به یک یا دو مؤلفه‌ی برنامه‌ی درسی توجه داشته‌اند و سایر مؤلفه‌ها را نادیده گرفته‌اند. بنابراین، پژوهش حاضر در تلاش برای واکاوی اثر مؤلفه­ های برنامه درسی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان در مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی استان البرز است. بدین منظور، اقدام به گردآوری داده‌ها به صورت میدانی و تحلیل آنها در محیط نرم‌افزار SPSSWin20شد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی، در استان البرز بودند (2004 =N) که از این میان، 178 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری طبقه­ ای انتساب متناسب در دو مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) و دکتر جوانشیر بود. یافته ­های آمار توصیفی  حاکی از پایین بودن سطح روحیه‌ی کارآفرینی دانشجویان در هر دو مرکز بود. تحلیل همبستگی نشان داد که بین همه‌ی مؤلفه ­های برنامه درسی (روش تدریس، محتوا، محیط فیزیکی، فراگیر، آموزشگر، ارزشیابی و قوانین و مقررات) با روحیه کارآفرینی دانشجویان رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در نهایت، چهار مؤلفه محتوای آموزشی، دانشجو، ارزشیابی و آموزشگر وارد تحلیل رگرسیون گام به گام شدند و در مجموع، 3/69 درصد از واریانس متغیر وابسته روحیه‌ی کارآفرینی دانشجویان را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها