اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر بهمن خسروی پور

ترویج و آموزش کشاورزی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

b.khosravipouratgmail.com
06136522103

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید عطاله سیادت

زراعت استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

seyedatasiadatatyahoo.com
06136522101

دکتر علی اسدی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران

aasadiatut.ac.ir
026132206824

دکتر بهمن خسروی پور

ترویج و آموزش کشاورزی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

b.khosravipouratgmail.com
06136522103

دکتر نوذر منفرد

آموزش کشاورزی استاد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر

monfared_natyahoo.com

دکتر امیرحسین علی بیگی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار، دانشگاه رازی کرمانشاه

baygi1atyahoo.com

دکتر غلامحسین حسینی نیا

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار، دانشگاه تهران

hosseininiaatut.ac.ir
02161119228

دکتر محمدشریف شریف زاده

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sharifsharifzadehatgmail.com

دکتر جعفر یعقوبی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار، دانشگاه زنجان

yaghobiatznu.ac.ir
02433052349

دبیر تخصصی

دکتر مسلم سواری

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

moslem_savariatyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر امین لطفی جلال آبادی

زراعت استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

aminlo2020atgmail.com
06136522103

کارشناس نشریه

مهندس حسنعلی کوره پز

مکانیزاسیون کشاورزی کارشناس مسئول پژوهشی

ha_kourehpazatyahoo.com
06136522103