بر اساس نویسندگان

آ

 • آزادی، یوسف [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ا

ب

 • باشکوه اجیرلو، محمد [1] عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
 • برادران، مسعود [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • برادران، مسعود [2] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • برادران، مسعود [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • برادران، مسعود [1] گروه ترویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • بیات، پرویز [1] استادیارمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

پ

 • پاک، پریسا [1] دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی پایدار و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • پورجاوید، سهیلا [1] دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • پورجاوید، سهیلا [1] دکتری آموزش کشاورزی
 • پورفاتح، نصیبه [1] دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • پورفاتح، نصیبه [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • پورفاتح، نصیبه [1] دانشجوی دکترای آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ت

ج

 • جابری، سمیرا [1] دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • جابری، سمیرا [1] دانشجوی مقطع دکتری ترویج کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • جمشیدی، امید [1] دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و کارشناس پژوهش مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)
 • جمشیدی، ناصر [1] استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه امیر کبیر

ح

 • حاجی میررحیمی، سید داوود [1] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه علمی کاربردی جهاد، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)
 • حسینی، زهرا [1] کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • حسینی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

خ

 • خسروی پور، بهمن [1] استاد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • خسروی پور، بهمن [1] استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • خسروی پور، بهمن [2] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • خسروی پور، بهمن [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • خسروی پور، بهمن [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • خواجوی، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی محیط زیست، مؤسسه آموزش عالی مهر البرز

ر

ز

س

 • سایبان، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیبعی خوزستان
 • سبزواری، یاسر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • سپه پناه، مرجان [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • سپه پناه، مرجان [1] دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • سخدری، حسن [1] پژوهشگر گروه اقتصاد گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
 • سلیمانپور، محمدرضا [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی
 • سواری، مسلم [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • سواری، مسلم [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. ملاثانی، ایران
 • سواری ممبینی، آمنه [1] دانشجوی دوره دکترای رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ص

 • صالحی، لاله [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
 • صدیقی، حسن [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صفاری، حامد [1] دانشجوی دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • صیدی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

ع

غ

 • غنیان، منصور [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ف

 • فتاحی، محمدجواد [1] دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی پایدار و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • فرهادیان، همایون [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • فروزانی، معصومه [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • فروزانی، معصومه [1] گروه ترویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ک

 • کریمی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • کوره پز، حسنعلی [1] کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی- مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ل

 • لاهوتی، کامران [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

م

 • محراب قوچانی، امید [1] دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • محمدزاده، سعید [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • محمدزاده، سعید [1] استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • محمدزاده، سعید [1] هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • محمدزاده، سعید [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • محمدزاده، سعید [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • محمدزاده، سعید [1] گروه ترویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • محمدزاده، لطیف [1] دانشجوی دوره دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • محمدزاده، لطیف [1] دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • محمدزاده، لطیف [1] دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.
 • محمدی‌نیا، سید احمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • مخبر دزفولی، عبداله [1] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه علمی کاربردی جهاد، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)
 • مردانی، مصطفی [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیبعی خوزستان
 • مردانی نجف آبادی، مصطفی [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، ملاثانی، ایران
 • منفرد، نوذر [1] استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 • منوری فرد، فیض الله [1] دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • منوری فرد، فیض اله [1] دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • مهرمنش، حسن [1] استادیار،گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • موحد محمدی، سید حمید [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • موحدی، رضا [1] دانشیار آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا همدان
 • موسوی، مرضیه [1] دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی پایدار و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • میخک، حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه لرستان
 • میرزائی، خلیل [1] دکترای ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی همدان، همدان، ایران
 • میرزایی، خلیل [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • میرزایی، عباس [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

ن

 • نجفلو، پریسا [1] دانشجوی مقطع دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • نصرالهی، علی حیدر [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • نوشاد، محمد [1] استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

و

 • ولی پور، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری کارآفرینی گرایش بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ه

 • هاشمی نژاد، آذر [1] دانش آموخته دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • همتی، بهنام [1] کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • همتیان لرکی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی،‌ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

ی

 • یزدان پناه، مسعود [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • یزدان پناه، مسعود [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • یزدانپناه، مسعود [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • یعقوبی، جعفر [1] دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
 • یعقوبی، جعفر [1] دانشیار گروه گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان