دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-112 
ارزیابی اقتصادی طرح کارآفرینانه بافت محصولات جاجیمی در شهرستان مشهد

صفحه 13-32

مصطفی مردانی نجف آبادی؛ نسرین اوحدی؛ حسن سخدری؛ الهام کریمی