دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-93 
شناسایی وضعیت روحیه کار آفرینی روستائیان بخش مرکزی شهرستان باوی

صفحه 1-14

بهمن خسروی پور؛ بهنام همتی؛ سمیرا جابری؛ امید محراب قوچانی