چالش‏ های فرآروی مدیریت واحدهای دامداری سنتی در شهرستان خرم‏ آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه لرستان

چکیده

بخش دامداری به‌­عنوان یکی از زیربخش‏های کشاورزی نقش اساسی در امنیت غذایی جامعه دارد. تولیدکنندگان این بخش علی‏رغم نقش‌آفرینی پر‏رنگ در اقتصاد کشور به ‌طور عام و اقتصاد کشاورزی به‌­طور اخص مورد توجه محققان قرار نگرفته ‏اند، هدف از انجام این تحقیق، بررسی چالش ‏های فرآروی مدیریت واحدهای دامداری سنتی در شهرستان خرم‏آباد بود. جامعه آماری شامل دامداران روستایی در سال ۱۳۹7 در شهرستان خرم‌آباد (12014=N) بودند. از جامعه‏ی دامداران 171 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌­عنوان حجم نمونه تعیین شد. سپس دامداران به روش نمونه‏ گیری چند مرحله‌ای انتخاب و داده ‏های مورد نیاز از آنان به‌­وسیله‌ی پرسشنامه گردآوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ­ترتیب، با استفاده از نظرات کارشناسان بخش امور دام جهاد کشاورزی و ضریب آلفای کرونباخ (798/۰) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه ‌و تحلیل داده‏ها با نرم‏افزار SPSS انجام شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، چالش‏ های مدیریتی فراروی واحد‏های دامداری سنتی در شهرستان خرم‌آباد به ترتیب اهمیت در 9 دسته؛ 1) دسترسی کم به غذای دام، 2) تأمین اعتبارات و مشکلات قیمتی، 3) کاهش کمی و کیفی نیروی انسانی، 4) تکنولوژی پایین دامدارهای سنتی، 5) تغییر سبک زندگی تولیدکنندگان، 6) مشکلات آموزشی- ترویجی، 7) ضعف در بازاریابی، 8) پشتیبانی ناکافی و 9) خدمات ضعیف دامپزشکی دسته‏ بندی ‏شدند. این عوامل توانستند 48/71 درصد از واریانس کل را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها