روش های آموزشی تأثیرگذار در کارآفرینی دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان رشته های کشاورزی(مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

روش‌­های آموزشی مبتنی بر نیازهای آموزشی کارآفرینی دانشجویان، وجود یک رهیافت علمی مناسب در زمینه ترویج کارآفرینی، قبول این آموزش­‌ها توسط دانشجویان از جمله مواردی هستند که در اثربخشی دوره­‌های آموزشی کارآفرینی تأثیرگذار می­‌باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی روش­‌های آموزشی تأثیرگذار در کارآفرینی دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان انجام شد. جامعه آماری مطالعه دانش آموختگان رشته­‌های مختلف کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به تعداد 672 نفر بودند که تعداد 242 نفر از آنان با استفاده از فرمول مورگان و به روش تصادفی متناسب طبقه‌­ای، به­ عنوان نمونه آماری مطالعه انتخاب شدند. به ­منظور جمع­‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌­ای طراحی شد که اعتبار آن توسط صاحب نظران رشته ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن با انجام آزمون مقدماتی تأیید شد. تجزیه تحلیل داده­‌ها با استفاده از نرم افزار spss انجام پذیرفت. نتایج نشان داد ارائه درس پیرامون راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای کوچک، انجام پروژه های تحقیقاتی پیرامون ایجاد کسب و کار کوچک مرتبط با رشته و تشکیل کانون یا مراکز کارآفرینی مهم­ترین تأثیر را در توسعه کارآفرینی مراکز آموزش عالی داشته‌­اند.

کلیدواژه‌ها