تجاری سازی نتایج تحقیقات کشاورزی، رویکردی در راستای بازآفرینی نظام آموزش و تحقیقات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

چکیده

تجاری سازی ایده ها و تبدیل علم و تحقیقات کشاورزی به ثروت رویکردی است جامع نگر، نظام گرا و مشتری محور که زمینه کاربردی کردن آموزش و تحقیقات کشاورزی را فراهم می سازد و شبکه ای منسجم بین کلیه فعالان و بهره برداران بخش کشاورزی ایجاد می کند. بررسی ها نشان می­دهد پارک­های علم و فنّاوری و مراکز رشد در فرآیند ایجاد، توسعه و تجاری­سازی تحقیقات نقش مهمی دارند. از این رو هدف پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر، تبیین مولفه­های مدل تجاری­سازی تحقیقات کشاورزی در مراکز رشد کشاورزی پارک علم و فناوری استان کرمانشاه می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه تمامی کارشناسان واحدهای فناور مراکز رشد کشاورزی استان کرمانشاه می­باشند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. روایی ابزار تحقیق توسط پانل متخصصان در ابعاد روایی ظاهری، محتوایی و سازه­ای مورد تائید قرار گرفت. آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ابزار تحقیق نیز در بخش­های مختلف بالاتر از حد مطلوب بود. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد در زمینه تجاری سازی یافته های پژوهشی کشاورزی؛ شکل گیری ایده، ارزیابی ایده های پژوهشی و فناوری و پیاده سازی و مدیریت طرح تجاری سازی یافته های پژوهشی دارای بیشترین اهمیت می باشند.

کلیدواژه‌ها