بررسی آمادگی کارآفرینی در افراد دارای انگیزه کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری کارآفرینی گرایش بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی آمادگی کارآفرینی در دانشجویان رشته های فنی و حرفه ایی دارای انگیزه کارآفرینی می باشد. جامعه آماری تحقیق250 دانشجوی دختر و پسر شرکت کننده در یک دوره آموزشی کارآفرینی  در مشهد می باشد که از میان آنها به روش توزیع پرسشنامه جهت شناسایی افراد دارای انگیزه کارآفرینی  اقدام و تعداد 92 نفر دارای انگیزه کارآفرینی  به عنوان نمونه مورد مطالعه مشخص گردید. تحقیق فوق قبل از شروع دوره آموزش کارآفرینی صورت پذیرفت. این تحقیق از نوع توصیفی  پیمایشی بوده و به روش میدانی انجام شده است. ابزار تحقیق شامل یک پرسشنامه اطلاعات فردی و یک پرسشنامه استاندارد شامل 25 سئوال 5 گزینه­ایی در رابطه با آمادگی کارآفرینی بود. یافته های تحقیق نشان داد بین آمادگی کارآفرینی دانشجویان با جنسیت آنها رابطه معنا داری مشاهده نشد. همچنین بین آمادگی کارآفرینی و وضعیت اشتغال نیز رابطه معنا داری مشاهده نگردید. لیکن با بررسی سه بعدی بین آمادگی کارآفرینی، جنسیت و وضعیت اشتغال رابطه معناداری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها