نویسنده = احمدی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل عوامل موثر بر تمایل جوانان روستایی به مهاجرت به شهر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-40

جعفر یعقوبی؛ اصغر احمدی