نویسنده = کوره پز، حسنعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر میزان کاربردی بودن دروس پایه در دانشگاه کارآفرین در بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 15-30

حامد صفاری؛ همایون فرهادیان؛ حسن صدیقی؛ حسنعلی کوره پز